Stand with Ukraine

Оперативна інформація станом на 12.00 03.03.2022 щодо російського_вторгнення (UA / ENG)

🇺🇦 Оперативна інформація станом на 12.00 03.03.2022 щодо #російського_вторгнення / 🇬🇧 Operational information on 12.00, 03.03.2022 regarding the #russian_invasion (ENG below)

Діючи підступно окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню “Град”, “Смерч” та “Ураган”.

На Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.

На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати КИЇВ з північного та північно-західного напрямків.

На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився. Наступальних дій не здійснює.
На Сіверщині противник силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ на напрямку ЧЕРНІГІВ – КИЇВ силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВіА намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно, силами 2 БТГр просувається у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).

Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.

7 БТГр, 3 ТГр РВіА, ТГр РХБз 6 загальновійськової армії центрального воєнного округу ЗС РФ, 2 загальновійськова армія ЗС РФ продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.

На напрямку ПЕРЕМОГА – БРОВАРИ висуваються до двох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.

На Слобожанщині ворожі війська зі складу 1-ї танкової армії ЗС РФ, 6-ї та 20-ї загальновійськової армії після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів ОХТИРКА, БОГОДУХІВ, ЧУГУЇВ, ШЕВЧЕНКОВЕ.

На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримати в облозі населені пункти СУМИ, ЛЕБЕДИН та ОХТИРКА.

На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити ХАРКІВ з півдня.

На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.
На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.

На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку ЗАПОРІЖЖЯ, частиною сил – на МАРІУПОЛЬ.

Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.
На Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли рубежі по лінії Державного кордону Сумської області.

Деморалізований ворог продовжує нести втрати! Це ви, з реальними фото та відео, можете бачити на наших офіційних ресурсах.

——–

Acting insidiously, the russian occupiers continue to use civilians as human shields, taking hostages. Contrary to the norms of International Humanitarian Law, high-power cluster munitions and fragmentation munitions are used in bombings. During the artillery strikes on the settlements, the occupiers actively used the “Hrad”, “Tornado” and “Hurricane” multiple rocket launchers.
In the Volyn direction, the enemy with up to 2 BTGs moved to defensive operations and tried to stay on the border Bihun, Ovruch, Pirozhky, Rizniya, Ukrayinka.

In Polissya, the occupiers concentrated their main efforts on the Kyiv direction, incurring losses in personnel and equipment, but did not abandon attempts to block KYIV from the northern and north-western directions.

In the direction of Korosten, the enemy suffered heavy losses and stopped. Does not carry out offensive actions.
In the Siverskyi region, the enemy is trying to stay in the areas of the settlements of Lyubech and Mena with the forces of 41 all-military armies, 90 tank divisions of the Central Military District of the Russian Armed Forces in the direction of CHERNIGIV-KYIV. At the same time, the forces of 2 BTGr are moving in the direction Kotsyubynske – Honcharivske (Kyiv).
Occupying troops are forced to put reserves into operation. To resume the offensive in the direction of Kyiv, an additional BTGr was leaded in.

7 BTGr, 3 TGr Missile and Artillery, TGr CBRN of the 6 All-Military Army of the Central Military District of the RF Armed Forces, 2 All-Military Army of the RF Armed Forces continue attempts to resume offensive operations in the Nizhyn and Pryluky areas.
In the direction of PEREMOHA – BROVARY are noted to two BTGr from the 2nd All-Military Army of the Central Military District of the RF Armed Forces.

In Slobozhanshchyna, enemy troops from the 1st Panzer Army of the RF Armed Forces, the 6th and 20th All-Military Armies were stopped at the border in the areas of OKHTYRKA, BOGODUKHIV, CHUGUIV, SHEVCHENKOVE after illegally crossing the state border of Ukraine.

In the Sumy direction up to two BTGr of 200 separate rifle brigade (14 Army Corp PF) and 90 (up to two BTGr) continues to keep under siege settlements SUMY, LEBEDYN and OKHTYRKA.

In the Kharkiv direction, the enemy was forced to move to the defense with forces up to six BTGr. Up to three BTGs will probably make another attempt to surround KHARKIV from the south.

In the Svativ direction, forces with up to two BTGs will probably try to advance in the direction of IZUM and gain a foothold at any frontier. The main reason for such actions is the continuation of the offensive in the directions of the Dnipro and Zaporizhya.
Mariupol is stable in the Donetsk region, and the administrative borders of Donetsk and Luhansk oblasts are inaccessible to the enemy.

In the Tavriya direction, the enemy introduced part of the operational reserves – to BTGr, trying to continue the offensive in the direction of Zaporozhye, part of the forces – in Mariupol.

Ship groups of the Black Sea, Northern and Baltic Fleets are actively conducting demonstration activities.

In the Sumy region, units of the Armed Forces of Ukraine advanced along the State Border of the Sumy region.

The demoralized enemy continues to suffer losses! This you, with real photos and videos, you can see on our official resources.

Let’s win together!
Glory to Ukraine!
Разом переможемо!
Слава Україні!
#stoprussia