Stand with Ukraine

Оперативна інформація станом на 06.00 04.03.2022 щодо #російського_вторгнення (RU / ENG)

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

🇺🇦 Оперативна інформація станом на 06.00 04.03.2022 щодо #російського_вторгнення / 🇬🇧 Operational information on 06.00, 04.03.2022 regarding the #russian_invasion (ENG below)

Відео – пізніше / Video will be later

Почалася дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Станом на 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключається, що окупант буде здійснювати збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання окупантів, що складається з військових частин Східного воєнного округу силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал.

Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного воєнного округу силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку угрупування ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилені сімома БТГр зі складу 8 армії продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

На Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ.

На Таврійському напрямку противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв.

Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.
Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області.
В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників.

 

The ninth era of the heroic resistance of the Ukrainian people to the russian military invasion has begun.
As of 06:20, the fire in the training building of the Zaporizhzhia Nuclear Power Station in Energodar was extinguished. There are no victims.

The main efforts of the occupiers are focused on the encirclement of Kyiv and the weakening of resistance in the blocked settlements. In the course of this task, the groups of the RF Armed Forces exhausted most of the operational reserves and began preparations for the transfer of additional forces and resources from the Southern and Eastern military districts. The second echelons and most of the operational reserves of the occupying groups were put into operation.

In the Volyn direction, the enemy with the help of two BTGs moved to defensive operations in the areas of Poliske and Kukhari. It is possible that the occupier will carry out armed provocations at the border in order to involve the armed forces of Belarus in the war against Ukraine.

In the Polissya direction, a group of occupiers consisting of military units of the Eastern Military District with forces of up to fifteen BTGs is conducting an offensive operation in the Kozarovychi, Vyshhorod, Fastiv, Obukhiv lanes, concentrating efforts in the direction of Byshiv and Ukrainka. In the struggle abroad in the area of ​​the settlements of Poliske, Kukhari, Borodyanka, Byshiv, Gorenychi, Demidiv, the enemy partially lost its offensive potential.

The main enemy forces were blocked and stopped in the Makarov area. The occupiers withdrew from Bucha and Gostomel airfield.

In the northern direction, a group of troops from the Central Military District with forces of up to fourteen BTGs, as well as the 14th Army District of the Northern Fleet is conducting an offensive operation in the Oster, Zazimya, Berezan, Vyshenky, focusing on Kyiv. At the same time, the enemy regrouped in order to continue the offensive in the direction of Brovary.

In the Slobozhansky direction, a group of troops of the Western Military District with forces of up to sixteen BTGs is conducting an offensive operation, concentrating efforts on the direction of Novomoskovsk. It blocks Kharkiv from the North. Captured Balakleya. The enemy did not succeed in the Okhtyrka area and concentrated its main forces in the Gadyach and Zinkiv districts.
In the Donetsk direction, the enemy grouping forces of the 1st and 2nd Army Corps reinforced by seven BTGr from the 8th Army continues the offensive to develop tactical success in the Novoaidar, Volnovakha and Mariupol areas, went to the village of Novooleksandrivka. Having a significant advantage in technique, the enemy surrounded Mariupol.

In the Luhansk direction conducts fighting in the direction of n.p. Starobilsk.

In the Tavriya direction, the enemy, with forces of up to fifteen BTGs, concentrated its efforts in the direction of Mykolayiv – Voznesensk. After regrouping and involving part of the operational reserves in the BTGr continues the offensive in the direction of Zaporizhye, part of the forces – in Mariupol. The involving into operation of airborne assault units of the Armed Forces of the Russian Federation in the direction of Mykolayiv is noted.

The occupiers were stopped in the Mykolayiv direction, but had partial success in the direction of Voznesensk.
The movement of a large number of motor vehicles from the temporarily occupied territory of the Crimea in which occupiers carry out transportation of criminals from places of execution of punishments for the organization of riots in the Mykolayiv area is noted.

In the Black Sea, a naval group of Russian occupiers was withdrawn from naval bases with the task of striking the surface forces of a group of diverse forces of the Ukrainian Navy.

At the same time, the enemy continues to prepare for the landing of marines in Zatoka, Black Sea. The groups are covered by a detachment of fire support ships and a missile boat strike group.

To suppress the anti-aircraft defense system of Ukraine on the Black Sea coast, the involvement of Su-24M bombers was noted and the disposable bomb cartridge RBC-500 bombs was recorded. The cover was provided by Su-30CM fighters.

In all directions, the enemy has losses, demotivated occupiers surrender and throw equipment. These trophies help to beat the Russian invaders.

The struggle continues! Victory will be ours! Glory to Ukraine!
Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!
#stoprussia